Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Logement Zuidpoort 3A

Wij heten u van harte welkom en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

  1. Algemeen:

1.10 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van: Logement Zuidpoort 3A, Passage Zuidpoort 3A, 4811 NT,Breda

1.11 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of gebruiker(s).

1.12 Sabine en Berend Moll zijn de eigenaren / beheerders van Logement Zuidpoort 3A passage Zuidpoort 3A. De eigenaren / beheerders kunnen zich laten vervangen door een familielid of kennis.

1.13 Met het aangaan van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.14 Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos versterkt aan de gasten.

1.15 Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 25 jaar of ouder te zijn.

1.16 De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

1.17 Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Logement Zuidpoort 3A zijn voor rekening van de gebruikers.

1.18 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

1.19 Gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen

1.20 De beheerder kan gebruikers, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Logement Zuidpoort 3A ontzeggen en/of weigeren, zonder naderen mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.

1.21 De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

1.22 Gebruikers van Logement Zuidpoort 3A dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 

  1. Reservering en Bevestiging:

2.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

2.2 Na ontvangst van de reservering stuurt Logement Zuidpoort 3A een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.

 

  1. Betaling:

3.1 De verblijfkosten in Logement Zuidpoort 3A dienen bij aankomst te worden voldaan contant of vooraf op de rekening bijgeschreven. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

 

 

 

 

 

  1. Annulering:

4.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u Adit zo spoedig mogelijk bij ons schriftelijk te melden zodat wij de vrijgevallen kamers(s) alsnog opnieuw kunnen aanbieden.

4.2 Bij Annulering betaald de huurder een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

    4.2.1 Bij annulering minder dan 2 weken voor aankomstdatum , 25% van de          overeengekomen prijs.    

    4.2.2 Bij annulering in de week voor aankomstdatum, 50% van de overeengekomen prijs.         

    4.2.3 Bij annulering minder 24 uur voor aankomst 100% van de overeengekomen prijs.

              Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op rekening nummer     

              NL94ABNA0510048730 tnv Holding Moll, handelend onder handelsnaam Logement Zuidpoort 3A.

  1. Aansprakelijkheid:

5.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in Logement Zuidpoort 3A zijn voor rekening van de gasten.

5.2 Eigenaar / Logement Zuidpoort 3A kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in het Logement.

5.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders diene door de huurder(s) onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.

5.4 De beheerders zij niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de     huurder(s). Bij geschillen zijn alle (juridische kosten) voor rekening van de huurder(s).

5.5 Bij verlies van sleutels van het Logement worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de huurder(s) in rekening gebracht.

 

  1. Huishoudelijk Reglement:

6.11 Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16:00u van uw kamer(s) gebruik maken.

6.12 Op de dag van vertrek dienen de kamer(s) uiterlijk om 11:00u vrij – en de sleutel ingeleverd te zijn

6.13 Alleen in overleg kan van één van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

6.14 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6.15 Gebruik door derden van de kamer(s) is niet toegestaan.

6.16 (Geluids)overlast, met name tussen 22:00u en 07:00u, dient te worden voorkomen.

6.17 Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de kamer(s).

6.18 Het is niet toegestaan om met meer personen in de kamer(s) te verblijven als afgesproken in huurovereenkomst.

6.19 Huisdieren zijn niet toegestaan..

6.20 Roken en open vuur is in de kamers en openbare ruimten is niet toegestaan.

Algemene Voorwaarden Logement Zuidpoort 3A – Passage Zuidpoort  – 4811 NT – Breda